• Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • Google+ - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Pinterest - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
בניין 2 | מגרש 101
שמינייה.jpg
קומת קרקע
קומה 1
קומה 2
קומה 3
קומה 4
קומה 5
קומה 6
קומה 7
קומה 8
קומה 9

* המחירים דלעיל הינם נומינליים והם יוצמדו למדד תשומות הבניה, מדד בסיס חודש 9/2017 ועד למועד התשלום בפועל. 
* ככל ותהיה אי התאמה בין מחיר ו/או זיהוי פרטי הדירה המפורסמים כאן לבין מחיר ו/או זיהוי פרטי הדירה המופיעים במשרד הבינוי והשיכון, המחיר הקובע ו/או פרטי זיהוי הדירה יהיו כפי שאושרו ע"י משרד הבינוי והשיכון.  ט.ל.ח

לבניין הבא

לבניין הקודם

 
 
2
1
3
5
4
6
8