• Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • Google+ - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Pinterest - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
בניין 1 | מגרש 101

* המחירים דלעיל הינם נומינליים והם יוצמדו למדד תשומות הבניה, מדד בסיס חודש 9/2017 ועד למועד התשלום בפועל. 
* ככל ותהיה אי התאמה בין מחיר ו/או זיהוי פרטי הדירה המפורסמים כאן לבין מחיר ו/או זיהוי פרטי הדירה המופיעים במשרד הבינוי והשיכון, המחיר הקובע ו/או פרטי זיהוי הדירה יהיו כפי שאושרו ע"י משרד הבינוי והשיכון.  ט.ל.ח

לבניין הבא

 
 
4
2
1
3
6
8
5

לתאום פגישה 

שעות פתיחה

הארזים 74 נתיבות 

א-ה - 10:00- 15:00

16:00-17:00


08-9933775
 

טלפון

כל הזכויות שמורות לחברת 

לוגו.png